Profesionalaus hostingo paslaugos Svetainių talpinimas nuo 1 €!

Taisyklės

Žemiau išvardytos naudojimosi sąlygos. Vartotojui jas pažeidus, Tiekėjas gali taikyti atitinkamas priemones be išankstinio įspėjimo, taip pat pasilieka teisę panaikinti taisyklių nesilaikančio vartotojo paskyrą.

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios paslaugų teikimo ir naudojimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato hostone.lt projekto, kurį valdo MB "Vertatis" į.k. 304989415 (toliau – Tiekėjas) ir hostone.lt projektu teikiamų paslaugų vartotojo (toliau – Vartotojas) tarpusavio santykius, įsipareigojimus, paslaugų teikimo ir kitas susijusias sąlygas.

1.2. HOSTONE.LT kaip paslaugos tiekėjas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikia galimybę patalpinti savo internetinę svetainę.

1.3. Kiekvienas naujas vartotojas užsiregistraves HOSTONE.LT svetainėje sutinka gauti svarbią informaciją į savo asmeninę el.pašto dėžutę.

1.4. Ši paslauga teikiama tik asmenims susipažinusiems su šiomis taisyklėmis ir įsipareigojusiems jų laikytis nuo pirmojo apmokėjimo už įsigytas paslaugas iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

1.5. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis šiomis taisyklėmis santykiuose su vartotoju. Vartotojui pažeidus šias taisykles tiekėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti paslaugų teikimą.

1.6. Administracija pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, apie tai informavus esamus vartotoju jų pateiktu el. paštu. Naujos taisyklės įsigalioja sekančią dieną po paskelbimo.

1.7. Šiose taisyklėse vartotojams sąvokos bei jų reikšmės atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose, taip pat visuomenės narių vartojamas sąvokas ir reikšmes išskyrus šiose taisyklėse nustatytas išimtis. Šiose taisyklėse vartojimo sąvokų aiškinimo teisę turi tik tiekėjas, todėl iškilus neaiškumams, vartotojas privalo kreiptis į tiekėją dėl sąvokų išaiškinimo, o tiekėjas įsipareigoja visiems vartotojams pateikti vienodas sąvokų reikšmes vadovaudamasis protingumo sąžiningumo ir teisėtumo principais.

 

2. Svetainių talpinimas

2.1. Tiekėjas neatsako už turtinę, moralinę arba kitokią žalą, patirtą naudojantis tiekėjo hostingo serverių nuomos paslaugomis, išskyrus galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus, kai tiekėjas yra imperatyviai įpareigojamas atlyginti žalą. Tiekėjas tai pat neatsako už bet kokią žalą vartotojams, atsiradusią dėl tiekėjo serveriuose naudojamos programinės įrangos klaidų, ryšio sutrikimų, kompiuterinės technikos gedimų ar trečiųjų asmenų veiklos (tiek teisėtos, tiek neteisėtos). Vartotojas už tiekėjui padarytą žalą atsako galiojančių norminių teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

2.2. Tiekėjas taip pat turi teisę nutraukti paslaugų teikimą vartotojui, jeigu jo veikla grubiai pažeidžia valstybės, kurioje fiziškai randasi tiekėjo serveriai, teisės normas. Prieš nutraukdamas paslaugų teikimą, tiekėjas informuoja vartotoją apie pažeidimus ir jei vartotojas per 12 val. nepašalina pažeidimų – turi teisę apriboti naudojimąsi hostingo serveriu. Tiekėjas turi teisę nedelsdamas blokuoti vartotojo hostingo serverį, jeigu kyla grėsmė, kad dėl vartotojo daromų valstybės, kurioje randasi serveriai, teisės normų pažeidimų gali nukentėti kitų vartotojų teisėti interesai (fizinis serverio atjungimas nuo tinklo, įeinančių ar (ir) išeinančių duomenų apribojimas, aktyvus užklausų į serverį blokavimas ar kita).

2.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai apriboti ar nutraukti hostingo serverio nuomos paslaugų teikimą vartotojui, nesant vartotojo kaltės, jeigu iškyla reali grėsmė, kad dėl tolesnio paslaugų teikimo nukentėtų kitų vartotojų ir tiekėjo teisėti interesai. Tokiu atveju tiekėjas sudaro galimybę vartotojui persirašyti visą reikalingą informaciją bei per 5 darbo dienas sugrąžina vartotojo sumokėtas, bet nepanaudotas įmokas, kurias vartotojas sumokėjo paslaugų pratėsimui.

2.4. Tiekėjas neatsako už vartotojų hostingo serveriuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką, laikomus duomenis. Vartotojas, pastebėjęs, kad tiekėjo serveriuose talpinama informacija (duomenys) pažeidžia šias taisykles, privalo nedelsiant informuoti tiekėją el. paštu arba kitomis priemonėmis.

2.5. Tiekėjas neatsako už sistemos veikimo bei paslaugų teikimo sutrikimus sukeltus dėl trečiųjų asmenų kaltės. Esant būtinybei ir galimybei, tiekėjas vartotoju prašymu pateikia visą turimą informaciją (nepažeidžiant Asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimų) vartotojui, jeigu jis nukentėjo dėl trečiųjų asmenų veiksmų, kuriais yra pažeidžiamos nacionalinės ir tarptautinės teisės nuostatos.

2.6. Tiekėjas neatsako už bet kokį apribojimą, kurį vartotojui taiko tretieji asmenys ir nedalyvauja vartotojo ginčuose su minėtais asmenimis.

2.7. Tiekėjas turi išimtinę teisę vienašališkai keisti hostingo serverių nuomos paslaugų normatyvus ir įkainius, prieš 14 d. informavęs vartotojus. Nauji įkainiai vartotojui taikomi nuo paskutinės paslaugų, už kurias jau yra pamokėta, galiojimo dienos, t. y. netaikomi jau apmokėtoms paslaugoms bet taikomos siekiant šias paslaugas pratęsti.

2.8. Paslaugų sutartis galioja iki tos dienos iki kurios apmokėta už paslaugas. Pasibaigus sutarties galiojimui ir nesumokėjus už paslaugas paslaugos teikimas sustabdomas. Klientui prašant bei nesuėjus 2.9 punkte nustatytam terminui duomenys gali būti atstatomi. Praėjus 2.9 punkte nurodytam terminui ir esant techninėms galimybėms, tiekėjas gali atstatyti duomenis ir atnaujinti paslaugos teikimą, o vartotojas privalo sumokėti 20€ vienkartinį atstatymo mokestį.

2.9. Hostingo serverių nuomos paslaugos, kurių pasibaigęs galiojimas nėra pratęsiamas per 7 dienas, tiekėjas įgyja teisę pašalinti visus vartotojo duomenis susijusius su paslauga.

2.10. Vartotojas bet kuriuo metu gali pasirinkti kitą hostingo serverių nuomos paslaugos planą. Keičiant planą galiojimo laikas yra perskaičiuojamas pagal naujo plano kainą. Dėl plano keitimo vartotojas privalo kreiptis į tiekėją.

2.11. Vartotojui savo iniciatyva nutraukus naudojimąsi hostingo serverio nuomos paslaugomis, sumokėtos įmokos už paslaugų naudojimosi laikotarpį yra negrąžinamos. Tačiau nepanaudotos sumos per 5 darbo dienas gali būti grąžinamos vartotojo nurodytą banko sąskaitą, kreipiantis į tiekėją su prašymu.

 

2.12. Vartotojai turi teisę:

2.12.1. naudotis hostingo serverių nuomos paslauga nepažeidžiant šių taisyklių;

2.12.2. gauti būtinąją pagalbą ir informaciją el. paštu siekiant įgyvendinti nurodytą teisę;

2.12.3. bet kada vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį;

2.12.4. keisti hostingo serverių nuomos planus;

2.12.5. kitas šiose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

2.13. Vartotojai privalo:

2.13.1. pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją;

2.13.2. atsiskaityti už teikiamas paslaugas laiku;

2.13.3. saugoti savo svetainę nuo įsilaužimų, niekam neteikti informacijos apie svetainės prisijungimo duomenis (prisijungimo vardo, slaptažodžio), darytis nuolatines atsarginės duomenų kopijas;

2.13.4. laikytis šių taisyklių.

 

2.14. Tiekėjas turi teisę:

2.14.1. valdyti informaciją apie vartotoją, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga;

2.14.2. nutraukti arba apriboti paslaugų teikimą šių taisyklių nustatyta tvarka ir pagrindais;

2.14.3. esant įtarimui dėl galimo taisyklių pažeidimų, siekiant užtikrinti serverių ir juose talpinamų duomenų saugumą, tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą ar vartotojo prašymu peržiūrėti vartotojo hostingo serveryje laikomą informaciją;

2.14.4. kitas teises susijusias su paslaugų teikimu ir serverių administravimu.

 

2.15. Tiekėjo pareigos:

2.15.1. aktyvuoti paslaugos tiekimą per vieną darbo dieną gavus apmokėjimą.

2.15.2. pašalinti paslaugos sutrikimus, vartotojui apie tai informavus.

2.15.3. užtikrinti vartotojo asmeninės informacijos konfidencialumą ir saugumą.

2.15.4. informuoti vartotoją apie planuojamus techninius ir programinės įrangos pakeitimus arba profilaktinius darbus, dėl kurių gali sutrikti hostingo serverių nuomos paslaugų teikimas.

2.15.5. Tiekėjas ne rečiau kaip kartą per 7 dienas sukuria visų vartotojo hostingo serveryje talpinamos informacijos kopiją (toliau – hostingo serverio kopija), kurią išsaugo atskiroje laikmenoje. Esant vartotojo prašymui ir techninėms galimybėms, tiekėjas pateikia vartotojui hostingo serverio kopiją (ar jos dalį) arba vartotojo hostingo serveryje esančius duomenis pakeičia duomenimis esančiais hostingo serverio kopijoje.

2.15.6. Vartotojui savo noru nutraukus susitarimą dėl hostingo serverio nuomos paslaugų, t. y. nesant šių taisyklių pažeidimų, tiekėjas, vartotojo prašymu ir esant techninėms galimybėms, pateikia vartotojui hostingo serverio kopiją ar jos dalį.

2.15.7. Tiekėjas neatsako už vartotojo hostingo serveryje esančių duomenų praradimą (sunaikinimą), pasikeitimą, jeigu tai įvyko dėl techninės ar programinės įrangos sutrikimų ar trečiųjų asmenų kaltės. Vartotojas privalo asmeniškai rūpintis duomenų saugumu bei daryti nuolatines kopijas, kurios būtų saugomos vartotojo laikmenose, t. y. ne tiekėjo serveriuose.

 

3. Paslaugų įkainiai

3.1. Paslaugų teikiamų HOSTONE.LT įkainiai ir kitos sąlygos, nenurodytos šiose taisyklėse, yra nurodytos ir viešai prieinamos adresu: http://www.hostone.lt

3.2. Paslaugų galiojimo laikas yra automatiškai pratęsiamas po sėkmingo vienkartinio apmokėjimo kliento paskyroje už paslaugas pagal pasirinktą aktyvacijos metu paslaugų planą.

3.3. Jeigu paslaugos nėra pratęsiamos - vartotojas sustabdomas, o nepratęsus per 7 d. nuo sustabdymo dienos - ištrinamas su visais duomenimis.

3.4. Duomenų atstatymas 20 EUR -  1 svetainei. Duomenys atstatomi į naktinę kopiją.

 

4. Paslaugų vartotojams draudžiama

4.1. Draudžiama Directadmin pagalba užsidėti savo vartotojui domeną, kurio teisėtu valdytoju nesate, tokiu būdu trukdant jo teisėtam valdytojui gauti mūsų hostingo paslaugas. Pažeidus šį punktą, nuo Jūsų sąskaitos bus nurašyta 6 EUR bauda, ir jeigu likutis bus < 0, vartotojas bus suspenduotas. Apie tai įspėsime el. paštu.

4.2. Griežtai draudžiama talpinti informaciją, pažeidžiančią Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautines teisės normas.

4.3. Netoleruojame Warez puslapių ar nuorodų į Warez, Torrent ir kitų apsikeitimo programas, draudžiama talpinti piratinę programinę įrangą, muziką, filmus ir tiesiogines nuorodas į juos.

4.4. Draužiama tinklapiuose teikti duomenys, kurie autorių ir gretutinės teisės yra saugomi, mainų paslaugas, neturint autoriaus ar gretutinių teisių savininko sutikimo, įskaitant tarpininkavimo minėtose informacijos mainuose paslaugas.

4.5. Draudžiama naudoti serverio resursus masiškam e. pašto laiškų siuntimui (spam).

4.6. Draudžiama neetiškai („spam“, „junk mail‘) reklamuoti tiekėjo serveriuose ar kituose serveriuose patalpintas WWW svetaines, paslaugas, prekes ir pan.

4.7. Draudžiama kenkti tiekėjo serverių, sistemos veikimui, tiekėjo teikiamų paslaugų naudotojams ir WWW svetainių lankytojams (platinti virusus, diegti programinę įrangą ir pan.);

4.8. Draudžiama naudoti programas („scripts“) naudojančias nepagrįstai daug serverio resursų (daugiau kaip 30 proc. serverio centrinio procesoriaus (CPU) ar 30 proc. operatyviosios atminties (RAM) resursų). Tiekėjas pasilieka teisę riboti resursų naudojimą, stabdyti minėtas programas ar jas pašalinti. Tiekėjas taip pat turi teisę riboti, stabdyti ar nutraukti paslaugos teikimą, jei paslaugos vartotojas bendrai sunaudoja nepagrįstą kiekį serverių resursų (didelis bendras CPU, operatyviosios atminties (RAM), bylų sistemos inodes sunaudojimas ir pan.).

4.9. Draudžiama viršyti pasirinkto plano resursus. Viršyjus resursus būsite įspėtas. Jei per 3 d.d. nesumažinsite naudojamų resursų paslauga bus sustabdyta.

4.10. Draudžiama talpinti apgaulingo turinio svetaines (scam).

4.11. Draudžiama naudoti HOSTONE.LT proxy serverių ir prieigų kūrimui.

4.12. Draudžiama naudoti prisijungimus prie IRC ar programas, leidžiančias per Interneto svetainę naudotis IRC paslaugomis.

4.13. Griežtai draudžiama naudoti, bet kokias webshell ar kitokias, kenkėjiškas programas, daryti viešas prieigas prie serverių, bei kitaip mažinti serverių saugumą.

4.14. Griežtai draudžiama talpinti netinkamą pilnamečiams, erotinio bei pornografinio pobūdžio svetaines.

 

Vartotojai, kurie nesilaikys šių svetainių talpinimo taisyklių bus šalinami be išankstinio perspėjimo ir jų patalpintos svetainės, registruoti adresai (domenai) bus blokuojami, o surinktos lėšos nebus grąžinamos.

 

Pastebėjus pažeidimą

Jei pastebėjote pažeidimą, kurį padarė mūsų klientas, nusižengė aukščiau išvardintoms taisyklėmis, prašome nedelsiant pranešti administracijai.

 

5. Kitos nuostatos

5.1. Tiekėjas gali nutraukti savo veiklą prieš 30 kalendorinių dienų el. paštu informavęs visus vartotojus. Tokiu atveju visos vartotojų įmokos už nepanaudotą laikotarpį yra grąžinamos.

5.2. Tiekėjas pasilieka teisę keisti šias taisykles.

5.3. Taisyklės yra skelbiamos tiekėjo interneto tinklapyje.

 

Taisyklės atnaujintos 2021-02-07

Prenumeruokite mūsų svetainės naujienlaiškį

Sutinku gauti hostone.lt ir partnerių naujienlaiškius

Gausite naujausius pasiūlymus, akcijas ir net dovanas!